Този сайт използва бисквитки с продължаването на използването му Вие се съгласявате с това - Виж още

Условия за ползване

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично ("Вие") и „Одесос Консулт“ ООД,  със седалище и адрес на управление: България, гр. Варна (odesoskonsult.com, титуляр).

OdesosKonsult.com изразява волята си да Ви предостави право да използвате Платформата и включеното в нея съдържание само по начините, предвидени по-долу, във Ваша полза, само при следните кумулативни условия:
1/ Вие сте Потребител на odesoskonsult.com и сте приели Общите Условия, съгласно които имате право да използвате Платформата на odesoskonsult.com по начините, предвидени в тях;
2/ Правното съглашение между Вас и odesoskonsult.com е в сила, не е прекратено и докато същото действа.

Вашето приемане на Общите Условия става посредством регистрацията Ви в Платформата, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан от Общите Условия. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на Платформата или на нейното съдържание, респ. части от съдържанието й, ще се счита също за приемане на Общите Условия, като в този случай odesoskonult.com си запазва правото да изисква прекратяване на използването на Платформата, респ. на съответната част от нейното Съдържание, от страна на съответния ползвател.

За малолетни лица, действията по приемане на общите условия и регистрация се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, а за непълнолетните, със съгласието на законните им представители.

Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите Условия, моля свържете се с нас на следния имейл адрес office@odesoskonult.com.

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи Условия („Общи Условия") представляват правно съглашение между Вас („Вас“, „Ви“ или „Ползвател") и „Одесос Конулт“ ООД, („odesoskonult.com“ или „Титуляр“)

ЧЛЕН 1—ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения.Използваните термини в Общите Условия имат следните значения:

a. „Документация" означава всички печатни и цифрови материали, включващи, но не ограничаващи се до помощни файлове, справочна документация, тренировъчна документация или техническа информация и брифинги във връзка с Платформата, Съдържанието и Софтуера. Документацията не е предмет на използване от Ползвателя съгласно тези Общи Условия. Същата е собственост на Титуляра.

б. „Софтуер" означава цялата или която и да е част от софтуерна технология, доставена Ви по силата на настоящите Общи Условия, независимо от формата, способа или средството на предоставяне или последващо инсталиране или употреба, /състояща се от: софтуер, интерфейси и Съдържание, независимо дали технически се разглеждат като софтуерен код/ собственост на odesoskonult.com, независимо от формата, включително архивни копия, надграждания, цялостни обслужващи пакети, моментални поправки или разрешени слети копия. Директната връзка между Платформата и Ползвателя се осъществява посредством интернет. Понятието" Софтуер" не включва Софтуера на трети страни или изделията на трети страни.

в. „Платформа“ означава онлайн базирана система за обмен на статии– собственост на odesoskonult.com, с включеното в нея съдържание, коментари и дискусии добавени от потребители. Видът на Платформата и нейното структуриране или съдържание се определя по преценка на Титуляра и може да бъде обект на промяна – резултат от решение на последния.

г. "Съдържание" означава всички данни, видеозаписи, звукозаписи, текст, музика, звук, тонове, фотография, графика, видео, съобщение, таг или друга материална или друга цифрова информация, включени в Платформата.

д. "Услуга/и" на Платформата включват:

- получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на Платформата;

- възможност за участие чрез коментари в Платформата;

- възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;

    получаване на email бюлетини.

е."Партньор" е всяко лице, с което odesoskonult.com се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните потребители на Платформата допълнителна информация за предоставяни от партньорa стоки и услуги.

ЧЛЕН 2—ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

а. Съдържанието на Платформата, Софтуерът и Документацията са предмет на лицензия, а не на продажба.

б. odesoskonult.com е носител на всички права върху Платформата, Съдържанието и Софтуера и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

в. Ползвателят се съгласява да използва адекватни средства, за да защити Съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване. odesoskonult.com си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи Условия, включително правото да променя и подобрява Платформата, Софтуера и Документацията. odesoskonult.com не предоставя на Ползвателя изрично или косвено право върху патентите, търговските марки, или информацията, която е търговска тайна на odesoskonult.com или неговите лицензодатели.

ЧЛЕН 3—ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА.

а. Съгласно настоящите Общи Условия, odesoskonult.com предоставя на Ползвателя лично, неизключително, ограничено, непрехвърлимо, право на използване на част от Съдържанието на Платформата.

б. Предоставеното право по-конкретно включва: право на Ползвателя да използва Съдържанието на Платформата по б.“а“ по-горе, единствено за лична употреба и в съответствие с Обхвата на използването съгласно чл.4 от тези Общи Условия. Всички пароли или информация за контролиран достъп, са конфиденциална информация, за чието опазване отговорност носи единствено Ползвателя.

ЧЛЕН 4—ОБХВАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО.

4.1. Регистрация.

a. Ползвателят има право да се регистрира в Платформата.

б. Всеки Ползвател има право на една регистрация /с един профил/.

в. Регистрацията е безплатна. Регистрационната форма е част от настоящите Общи Условия.

г. При регистрация Ползвателят попълва формата за регистрация, посочена в Платформата.

При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите Условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, регистрацията следва да се извърши от родител или настойник на същото, като родителят се съглaсява с Общите Условия.

е. С акта на регистрация се счита, че настоящите Общи Условия са приети и подписани.

4.3. Непозволена употреба.

a. С изключение на предвиденото в настоящите Общи Условия, Ползвателят няма право да продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензия, да възпроизвежда, да рекламира, да разпространява, да прехвърля или споделя, да използва по какъвто и да било друг начин /включително чрез преработка, превод и други/ Съдържанието на Платформата, Софтуер и Документация или части от тях.

б. Ползвателят няма право да превежда, преработва, адаптира и да внася други изменения в Платформата, нейното Съдържание, Софтуера или Документацията, или части от тях, включително и за отстраняване на грешки;

в. Ползвателят няма право да прави копие или копия на цялото или на части от съдържанието на Платформата, на Софтуера и Документацията, включително за архивни цели.

г. С изключение на предвиденото в настоящия Договор, Ползвателят, няма право да разпространява код (ове) за активиране, регистрационни кодове на Софтуер, лицензионни авторизационни файлове, лицензионни файлове за разработка сред трети страни без предварителното съгласие.

4.5. Ползвателят се задължава, респ. се съгласява да /че/:

а. Спазва добрите нрави при и по време на използване на Платформата, включително, но не само - да не обижда други потребители, да не обижда, уврежда доброто име и авторитет на Платформата, Титуляря или отделни елементи на нейното съдържание;

б. Получава допълнителна информация по посочени от него email от страна на Титуляря. Видът на информацията зависи от преценката на Титуляря;

в. За целите на статистиката, Ползвателят се съгласява, че Титулярят има право да ползва данните, респ. част от тях, за свои цели като: вътрешни анализи; изготвяне на препоръки, изводи относно подобряване на съдържанието на Платформата или начина на нейната работа; изграждане на обобщени данни за всеки потребител с постиженията на Платформата и други.

г. Ползвателят няма право да рекламират продукти, марки или географски означения, принадлежащи на Ползвателя или на трети лица.

 

ЧЛЕН 5—ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ.

5.1. Отказ от отговорност.Съдържанието на Платформата, Софтуерът и Документацията се предоставят "както са" без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само гаранции за успеваемост, продаваемост, пригоденост за определена цел, или друга гаранция. Титулярят не гарантира, че Платформата, Софтуерът и Документацията ще задоволят изискванията и потребностите на Ползвателя или че същите са без дефекти или грешки, устойчиви на грешки (fault-tolerant) или защитени от грешки (fail-safe), или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването им ще бъде без прекъсвания. Титулярят не гарантира надеждността на Платформата и Софтуера. Титулярa отхвърля всички останали гаранции или условия, от който и да е вид, независимо дали са изрични или косвени, в това число, но не само, системно интегриране и ненакърняване на правото на интелектуална собственост. Софтуерът и Документацията не са проектирани, произведени или предназначени за употреба в условия или за приложения, които могат да причинят смърт, телесна повреда, имуществени вреди или екологични щети. Всяка подобна употреба е на собствен риск и за собствена сметка на Ползвателя.

5.2. Права на Ползвателя.Цялата отговорност на Титуляря ще бъде ограничена, изцяло по преценка на Титуляря, до поправка, корекция или обработка на съдържание на Платформата или Софтуера. Поправката, корекцията или обработката на Платформата, Софтуера или Документацията се извършват от Титуляря в обхват, обем и срок по преценка на същия. Преценката на Титуляря по настоящата клауза не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Ползвателя за заплащане на обезщетения или други от Титуляря. Ползвателят няма право на обезщетения, искове или други форми на претенции, произтичащи от необходимостта от или от поправки, корекции или обработки на Платформата, Софтуера или Документацията.

5.3. Титулярят не поема отговорност при неполучено плащане на Възнаграждението, ако възникналият проблем не е в системата на Платформата. Титулярят ще сътрудничи на Ползвателя за изясняване на проблема, но не е длъжен да го компенсира при проблем извън неговата система.

5.4. Съобщенията, разпращани чрез системата на Платформата, не са анонимни и при спорове или съмнения за нерегламентирани потребителски действия, тези съобщения могат да бъдат преглеждани от Титуляря. Титулярят не взима отношение при кражба на данни за достъп до потребителския акаунт, когато самия потребител доброволно ги е предоставил или въвел в някакъв вид злонамерен софтуер.

ЧЛЕН 6 - ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

6.1. Отказ от отговорност за определени видове отговорност. odesoskonult.com не носи отговорност пред Ползвателя за разходите за доставяне на услуги; пропуснати ползи; пропуснати продажби или разходи; инвестиции; задължения, свързани с бизнес; загуби на репутация или за каквито и да е непреки, специални, случайни или последвали вреди, произтичащи от или свързани с настоящото лицензионно споразумение или с използването на Платформата, Софтуера или Документацията, без значение как са причинени, по коя теория за отговорността, независимо дали odesoskonult.com е бил уведомен за възможността за такива вреди.

6.2. Общи граници на отговорността. Ако в резултат на приложение на закон или друго нормативно изискване odesoskonult.com бъде осъдено да заплати обезщетение, сума или им бъде наложена друга форма на отговорност, общата отговорност на odesoskonult.com, посочена тук, поради всякакви основания за действия от всякакъв вид, включващи, но не ограничаващи се до договор, закононарушение (вкл. небрежност), ограничена отговорност, нарушаване на гаранция, неправилно тълкуване или други, няма да надхвърля размера на една месечна такса, заплатена от Ползвателя по силата на този договор за Платформата, Софтуера или Документацията съгласно настоящите Общи Условия. Ако предоставянето на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията са безвъзмездни – отговорността се носи от Ползвателя.

6.3. Приложимост на отказ от отговорност и ограничения. Страните се съгласяват, че Титуляряте сключил настоящите Общи Условия, основавайки се на отказа от отговорност и ограниченията, постановени тук и че същите отразяват разпределянето на риска между страните и че същите съставляват основна част на сделката между страните.

ЧЛЕН 7 - СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ОБРАБОТКА, ПРЕНАСЯНЕ, СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ.

7.1. Ползвателят се съгласява, че поради начина на действие и използване на Платформата, Софтуера и Документацията, Титулярят може да има право на достъп до лична на Ползвателя информация. Инсталацията и/или използването на Софтуера (или част от него), както и услуги, предоставяни от odesoskonult.com или свързани с тях, е възможно да доведат до събиране, използване или обработката на лична информация, от odesoskonult.com. Ползвателят се съгласява, че odesoskonult.com има право да събира, използва лична информация, получена директно от Ползвателя или в резултат на използването на Платформата, Софтуера и Документацията от Ползвателя.

7.2. Ползвателят се съгласява, че odesoskonult.com има право да пренася и съхранява лична информация за Ползвателя за целите на използването по смисъла на този Общи Условия.

7.3. Титулярят има право да разкрива лични данни на Ползвателя на държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

7.4. Обработването на личната информация от Титуляря може да бъде е свързано и с разработване на нови и подобряване на съществуващите продукти и услуги; запознаване с правни и регулаторни изисквания; предоставяне или изпращане на Ползвателя на подобрения и актуализации, или уведомления за подобрения и актуализации на Софтуера, или други продукти и услуги на Титуляря.

ЧЛЕН 8 —ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

8.1. Бъдещи актуализации. Титулярят има право да променя, развива или изменя Платформата, Софтуера и Документацията, без прeдварителното или последващо съгласие, одобрение или друга форма на волеизявление на Ползвателя, респ. потребителя.

8.2. Титулярят има право да въвежда допълнителни ограничения в предвидените в настоящите Общи Условия, свързани с ползването на Платформата или отделни части от нейното съдържание, когато липсата на подобни ограничения могат да доведат до нарушения на права на интелектуалната собственост на трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им от Титуляря.

8.3. Титулярят има право да изменя размера на Възнаграждението. Промените влизат в сила в деня на тяхното публикуване на страницата на Платформата в интернет. Промените влизат в сила занапред, като не засягат придобити права преди датата на публикуването им в интернет.

8.4. Промяна или прекратяване на използването. Ползвателят се съгласява, че odesoskonult.com има право, без да носи отговорност към Ползвателя или трети лица, да променя, спира, прекратява, преустановява, да налага ограничения или да изключва използването на Платформата или Софтуера по всяко време, временно или постоянно, с или без предупреждение до Ползвателя или трети лица.

8.5. Поддръжка. Без да се ограничават гореспоменатите права, odesoskonult.com си запазва правото, а Ползвателят се съгласява, че odesoskonult.com може по своя преценка, периодично да спира достъпа до Платформата, Софтуера или по- друг начин да преустановява услугите от експлоатация, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации както и при диагностика и други поддръжки на Софтуера.

8.6. Разпоредби за контрол на износа. Ползвателят изрично приема да не изнася, реекспортира, прехвърля или публикува Платформата, нейното съдържание, Софтуера, в цялост или частично, към трети страни, на трети лица.

8.7. Данъци, такси и транспортни разходи. Всякакви данъци или такси, като например данък продажба, данък върху доходи от използване, ДДС, митни сборове и такси или тарифи, или разходи за транспорт и обработка и други, които могат да възникнат във връзка с използването на Софтуера се заплащат от Ползвателя или са за негова сметка. odesoskonult.com или неговите Титуляри не дължат заплащането на такива.

8.8. Без косвено освобождаване от задължение. Неизпълнението на която и да е от страните за прилагане на дадена разпоредба от настоящите Общи Условия не отменя задължението, произтичащо от тази разпоредба или правото на страната да прилага тези или които и да било други разпоредби оттук нататък.

8.9. Разделност. Страните се съгласяват, че ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи Условия се окаже неприложима на каквото и да било основание, тази разпоредба ще бъде ревизирана единствено до степента, необходима, за да се постигне приложимост на редакцията.

8.10. Правоприемник и приобретатели. Ползвателят няма право да възлага, предоставя подлиценз или прехвърля свои права или да делегира свои задължения по силата на настоящите Общи Условия без предварително писмено съгласие от страна на odesoskonult.com и всеки опит да направи това без съгласие ще се счита за недействителен. Тези Общи Условия ще бъдат обвързващи за съответните правоприемници и приобретатели на страните по настоящите Общи Условия.

8.11. Действие на разпоредбите при прекратяване на Общите Условия. Разпоредбите на чл. 5,6,7,8 и 9 от настоящите Общи Условия ще останат в сила след изтичането или прекратяването на Общите Условия.

8.12. Приложимо право. Арбитраж.
Настоящите Общи Условия се регулират от и са съставени в съответствие със законите на Република България без позоваване на конфликт на правни принципи. Въпроси относно интелектуалната собственост се регулират от законодателство на Република България.
Освен, ако не е посочено друго в разпоредбата на всеки спор, произтичащ от или отнасящ се до настоящите Общи Условия или до тяхното нарушаване, който не може да бъде решен чрез преговори, ще бъде окончателно решен чрез арбитраж – Арбитражния съд към Българската търговско промишлена палата в гр. София съобразно с неговия Правилник – посредством арбитражен състав от трима арбитри.
Тези Общи Условия не се регулират от Конвенцията на ООН за Договорите за международни продажби на стоки, прилагането, на която изрично се изключва.

8.13. Цялост на Общите Условия. Настоящите Общи Условия, включващи приложение 1, съставлява единствено и цялостно споразумение между страните по отношение на предмета, посочен тук, и заменя всички предишни споразумения и уговорки между страните, отнасящи се до същия предмет. Допълнителни или различни условия, включени в поръчка или друг документ, няма да бъдат обвързващи за Титуляря.